SZKOLENIE ONLINE

Paliwa z odpadów - jakość, dostępność oraz kierunki ich energetycznego wykorzystania

WKRÓTCE

MIEJSCE:

DATA:

GODZINY:

PRELEKCJI:

ON-LINE

WKRÓTCE

9:00-13:00


Kompendium wiedzy popartej praktycznymi przykładami o tym, jak wykorzystać odpady do produkcji energii i ciepła w gospodarce komunalnej

Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb - praca w trybie zdalnym

Wygoda i bezpieczeństwo udziału

Szkolenie, które możesz obejrzeć niezależnie od sytuacji
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych

Cykl szkoleń „Paliwa z odpadów - jakość, dostępność oraz kierunki ich energetycznego wykorzystania”, organizowane przez fimę Abrys, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz redakcję miesięcznika "Energia i Recykling" skierowany jest do pracowników Instalacji Komunalnych (IK) oraz osób pragnących zapoznać się z tematyką energetycznego wykorzystania paliw z odpadów. Szkolenie mają charakter wykładów „na żywo” prowadzonych przez ekspertów i zostało podzielone na kilka bloków tematycznych.

O szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

  • Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące odpadów oraz paliw wytwarzanych z ich udziałem
  • Dowiesz się o prawnych uwarunkowaniach dotyczących energetycznego wykorzystania paliw z odpadów
  • Pozyskasz wiedzę o zagadnieniach bezpieczeństwa przeciwpożarowego związanego z wytwarzaniem i magazynowaniem paliw alternatywnych
  • Zaznajomisz się z wyzwaniami dotyczącymi analizy jakości wytwarzanych paliw z odpadów
  • Otrzymasz informacje na temat odzysku energii z RDF

Zarejestruj się TUTAJ

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie online krok po kroku


DZIEŃ PIERWSZY


8:00 - 09:00 - Rejestracja Uczestników


09:00 - Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Paliwa z odpadów – wprowadzenie

Ile odpadów wytwarzamy?

          Priorytety w gospodarce odpadami

          Więcej recyklingu, mniej odpadów

          Odpady jako zasoby

          Procesy wytwarzania paliw z odpadów

          Różnice pomiędzy SRF a RDF


10:30 - Przerwa 


10:45 - Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, Kancelaria Eco Legal 

     Aspekty prawne dotyczące energetycznego wykorzystania paliw z odpadów

          Nowoczesna gospodarka odpadami w świetle znowelizowanych przepisów UE

          Analiza uwarunkowań formalno -prawnych w Polsce

          Prawodawstwo UE - ambitne cele


11:45 -  Tomasz Wiśniewski, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, Ekspert Crawford Polska Sp. z o.o.

     Zagrożenia związane z magazynowaniem paliw z odpadów 

          Art. 41a Ustawy o odpadach w praktyce Państwowej Straży Pożarnej

          Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gospodarce odpadami


12:15 - Czas na pytania


13:00 - Zakończenie pierwszego dnia szkoleniaDZIEŃ DRUGI


8:00 - 09:00 - Rejestracja Uczestników


09:00 - Mgr inż. Edyta Misztal, mgr inż. Mariusz Mastalerz, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

     Charakterystyka jakościowa odpadów i paliw z odpadów

          Pobieranie próbek do badań

          Badania analityczne paliw z odpadów

          Analiza i omówienie wyników badań

         Jakość paliw z odpadów i ich klasyfikacja zgodnie z PN-EN 15359:2012

         Dostępność paliw z odpadów a ich klasa


10:30 - Przerwa


10:45 - Dr inż. Tomasz Iluk, dr inż. Ryszard Wasielewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

     Odzysk energii z RDF

          Energetyczne wykorzystanie paliw z odpadów - technologie

          Wykorzystanie w produkcji cementu i klinkieru

          Wykorzystanie w procesach alternatywnych tj. piroliza, zgazowanie

          Analiza ekonomiczna wykorzystania RDF


12:15 - Czas na pytania


13:00 - Zakończenie drugiego dnia szkolenia* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

PROGRAM

Koszt udziału w szkoleniu

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

Dni
Godziny

Dr Aleksander Sobolewski

Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.), specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską (inżynieria chemiczna) obronił w 1993 r. na Politechnice Śląskiej. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - od 2004 do 2013 roku na stanowisku zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a obecnie Dyrektora Instytutu. Dr Sobolewski jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 20 patentów. Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji dr. Sobolewskiego należą: koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. „zielonej energii”. Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, m.in: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (od 2001 r.) w ramach którego jest Przewodniczącym Environmental Working Group (od 2013 r.), ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie odpadów, przewodniczącym Technicznej Grupy Roboczej ds. przemysłu koksowniczego, członkiem (a w latach 2010-2013 r. z-cą Przewodniczącego) Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, członkiem (a od 2011 r. Przewodniczącym) Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Prowadzący szkolenie

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat, Kancelaria ECO LEGAL

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego (w kontekście regulacji krajowych i unijnych). Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz podmiotów prywatnych, jak i komunalnych, wykonawców oraz zamawiających w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych w obszarze prawa o odpadach.Doradza w sprawach związanych z prawem geologicznym i górniczym, prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa odpadowego i prawa zamówień publicznych organizowanych dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów. Wielokrotnie cytowana w mediach jako ekspert prawa ochrony środowiska.

Tomasz Wiśniewski

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, Ekspert w Crawford Polska Sp. z o.o

Strażak z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie badania przyczyn powstawania pożarów. Absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Obecnie doktorant Politechniki Poznańskiej oraz wykładowca akademicki. Biegły sądowy V kadencji w dziedzinie pożarnictwa przy Sądzie okręgowym w Poznaniu, Rzeczoznawca SITP w zakresie ustalania przyczyn pożarów, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Pożarowych oraz współzałożyciel Europen Network for Fire Investigation and Prevention. Autor ponad tysiąca ekspertyz z zakresu ustalania przyczyn zdarzeń pożarowych i wybuchowych wykonywanych na zlecenia organów procesowych i podmiotów ubezpieczeniowych. Posiada rekomendacje branży paliwowo-energetycznej w zakresie badań zdarzeń pożarowych w obiektach technologicznych. Autor pilotażowego kursu z zakresu dochodzeń popożarowych dla strażaków i policjantów z regionu Wielkopolski. Jest współautorem programów nauczania pożarniczego w dziedzinach ratownictwa oraz doskonalenia zawodowego. Brał czynny udział w działaniach ratowniczych na terenie całego kraju. Zarządzał Ośrodkiem Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa jako Prezes Zarządu i Dyrektor.

Mgr inż. Edyta Misztal, Kierownik Laboratorium Chemii Analitycznej, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (2007 r.), specjalność - Technologia Chemiczna i Ochrona Środowiska oraz studia podyplomowe na Wydziale Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność - Nowoczesne Metody Zarządzania i Technologie w Koksownictwie (2009 r.). Od 2008 r. jest zatrudniona w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - od 2010 r. na stanowisku asystenta naukowego, od 2016 r. na stanowisku z-cy Kierownika Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych, zaś obecnie na stanowisku Kierownika Laboratorium Chemii Analitycznej. Członkini Komitetu Technicznego KT 220 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, kierowała 2 etapami w projektach strategicznych, uczestniczka 17 krajowych projektów badawczych, autorka i współautorka: 9 publikacji naukowych, 4 rozdziałów w monografiach, 5 posterów polskich i zagranicznych, 14 wygłoszonych referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, 6 akredytowanych procedur badawczych. Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji należą: usuwanie rtęci z paliw przed procesem spalania/zgazowania, na drodze pirolizy niskotemperaturowej; oznaczanie i bilansowania rtęci w procesach technologicznych; badania właściwości koksotwórczych paliw stałych; badania właściwości fizykochemicznych odpadów paleniskowych w celu wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów; badania stężeń substancji szkodliwych dla środowiska w procesach termochemicznej konwersji m.in. odpadów, biomasy, węgla, koksu; badania właściwości fizykochemicznych biomasy, odpadów, węgli oraz produktów ich termochemicznej konwersji; prowadzenie szkoleń w obszarze: jakości paliw stałych, badania parametrów fizykochemicznych paliw stałych, wykrywania nielegalnego spalani współspalania odpadów w paleniskach domowych, parametrów fizykochemicznych paliw stałych, w świetle regulacji prawnych (ustawa o jakości paliw stałych, uchwały antysmogowe w polskich województwach).

Dr inż. Ryszard Wasielewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Ukończył w 1980 roku Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także w roku 2001 studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki tej uczelni. Na tym samym Wydziale uzyskał w 2012 roku stopień doktora nauk technicznych. Posiada I stopień specjalizacji inżynierskiej Naczelnej Organizacji Technicznej w dziedzinie Inżynieria środowiska. Ekspert Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie: gospodarka odpadami. Członek Komitetu Technicznego 216 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego d/s odpadów. Jest adiunktem w Zakładzie Ochrony Powietrza Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, specjalizując się w zakresie problematyki termicznych metod przeróbki węgla i odpadów. Szczególne miejsce w działalności zawodowej zajmują prace badawcze związane z wytwarzaniem paliw alternatywnych oraz ich energetycznym wykorzystaniem. Uczestniczył w wielu przemysłowych testach współspalania paliw alternatywnych, osadów ściekowych oraz innych odpadów palnych. Autor i współautor kilkunastu ekspertyz dla organów ministerialnych ochrony środowiska, Głównego Inspektora Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczących odzysku energii z odpadów a także zagadnień związanych z klasyfikacją i rozliczaniem energii elektrycznej i ciepła pozyskanych z odnawialnych źródeł energii. Autor ponad 250 publikacji z dziedziny ochrony środowiska oraz 10 patentów.

Dr inż. Tomasz Iluk, Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w specjalizacji Siłownie Cieplne oraz Maszyny i Urządzenia Energetyczne, a następnie w 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka na tym samym wydziale. Od 2008 r. pracował na stanowisku inżyniera w Instytucie, a następnie adiunkta. Od 2015 r. kierownik Zespołu Technologii Zgazowania w Centrum Badań Technologicznych Instytutu, a od 2021 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.Do głównych obszarów kompetencji należą: technologie odzysku energii, recyklingu odpadów na drodze konwersji termicznej, chemicznej oraz metalurgicznej, technologie oczyszczania i energetycznego/chemicznego wykorzystania gazów procesowych, optymalizacje technologiczno–środowiskowe instalacji przemysłowych pod kątem wdrażania GOZ. Analizy ekonomiczno-finansowe i studia wykonalności innowacyjnych technologii wykorzystujących paliwa stałe oraz odpady. Do obszarów kompetencji należą również technologie energetycznego wykorzystania węgla, biomasy (ze szczególnym uwzględnieniem technologii zgazowania). Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, kilkunastu ekspertyz i opracowań naukowych. Jest członkiem Komisji Energetyki oraz Komisji Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz pisemne zaświadczenia udziału w szkoleniu

Organizatorzy

Kontakt

Dominik Szymański


Koordynator szkolenia


Redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451

e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Anna Piechowiak


Promocja i reklama


Dział reklamy

tel. +48 607 669 594

e-mail: a.piechowiak@abrys.pl

Zadzwoń

Paweł Rosiak


Pomoc technicznatel. +48 515 428 338

e-mail: p.rosiak@abrys.pl

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807